Västerås
Om Bostjärnan
Integritetspolicy
Hyresvärden, Bostjärnan AB och dess dotterbolag (”Bostjärnan”) värnar om din integritet. Oavsett om du är bostadssökande, hyresgäst, eller arbetssökande vill vi att du skall vara medveten om hur vi, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en identifierad eller identifierbar levande person, exempelvis namn, adress och personnummer. Denna integritetspolicy beskriver hur Bostjärnan behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Personuppgiftsansvarig

Bostjärnan AB, Spaldingsgatan 15B, org. nr. 556137-6533, och dess dotterbolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att denna behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling av personuppgifter

Bostjärnan behandlar olika typer av personuppgifter beroende på om du söker lägenhet, blir erbjuden en lägenhet, har ett hyresavtal med oss, söker arbete, arbetar hos oss eller arbetar för oss som leverantör eller samarbetspartner. Bostjärnan har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande gentemot dig, om du har lämnat samtycke till behandlingen eller om behandlingen anses kunna ske enligt ett berättigat intresse för oss. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. Bostjärnan arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Nedan anges i vilka situationer vi behandlar dina personuppgifter, vilka typer av personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål.

Om du söker lägenhet hos Bostjärnan

Som sökande registrerar du dig och dina personuppgifter på vår hemsida. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, födelsedatum och/eller annan information som du lämnar till oss eller som i övrigt är nödvändig för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och service gentemot dig.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Bostjärnan för bland annat följande ändamål:

·         för att kontakta dig,
·         för att matcha dina önskemål mot vår uthyrningspolicy,
·         för att administrera och hantera din ansökan eller intresseanmälan.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är aktiv som sökande. Har du under en period på tre månader inte loggat in på ”Mina sidor” så kommer dina personuppgifter att raderas ca tre månader efter sista inloggningen. Om du inte längre vill finnas registrerad som sökande så hör av dig till oss så raderar vi dina personuppgifter.

För att hyra en lägenhet hos Bostjärnan

För att få ett kontrakt hos oss kan vi komma att behöva behandla personuppgifter som rör din ekonomi, anställning eller tidigare boenden för att kunna bedöma om du uppfyller våra uthyrningskrav. Det kan exempelvis vara adressuppgifter, arbetsintyg och årsinkomst.

Utöver de personuppgifter du lämnar till oss kan vi komma att inhämta personuppgifter om dig från andra parter. Personuppgifterna kan komma att inhämtas från referenser och tidigare hyresvärdar, tidigare arbetsgivare, kreditupplysningsbolag, inkassoföretag, kommuner och myndigheter. Vi kan även behöva information om eventuell borgenär, god man eller förvaltare. Om du är student kan vi komma att kontrollera att du studerar genom att till exempel begära antagningsbesked eller andra intyg som styrker att du studerar.

Om du inte blir erbjuden lägenhet sparar vi inte dina personuppgifter som vi inhämtat från externa parter. De personuppgifter du själv registrerat kommer sparas i våra system så länge du är aktiv sökande och inte begär att bli raderad.

Om du bor eller har ett hyreskontrakt hos Bostjärnan

Om du har ett hyresavtal med Bostjärnan behandlar vi personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, uppgifter från passageloggar till gemensamma utrymmen, bilder från kameraövervakning, uppgifter rörande temperaturloggning, förbrukning av värme/vatten/el, hälsouppgifter i samband med bostadsanpassning eller uppgifter som i övrigt är nödvändiga för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och service gentemot dig.

 Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Bostjärnan för bland annat följande ändamål:

·         för att fullgöra våra åtaganden och service gentemot dig,
·         för att administrera besiktningar och nyckelutlämningar,
·         för att skicka fakturor och administrera hyresbetalningar,
·         för att ta hand om felanmälningar och åtgärda skador på din bostad,
·         för att utföra standardförbättringar och underhåll,
·         för att förhandla hyror,
·         för att utföra kundundersökningar,
·         för att kunna informera dig och kommunicera med dig,
·         för att ge dig möjlighet att själv kunna logga in på vår hemsida, exempelvis Mina sidor,
·         för att följa upp statistik om boende och felanmälningar,
·         för att hantera och administrera dokument som är kopplade till dig,
·         för att kunna erbjuda dig tjänster relaterade till ditt boende,
·         för att hantera och administrera andrahandsuthyrning och ansökan om lägenhetsbyte,
·         för att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet och service,
·         för att säkerställa din trygghet,
·         för att hantera bostadsanpassningar och eventuella evakueringar
·         för att hantera störningar, sena eller obetalda hyresinbetalningar och olovliga andrahandsuthyrningar,
·         för att lämna referenser till andra bostadsföretag,
·         för att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagen.

Ditt kontrakt, ansökningsinformation och andra personuppgifter rörande dig och ditt boende som du lämnat till oss och/eller som inhämtats av oss kommer att sparas så länge du har ett avtal med oss och ca sju år efter detta eller så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen i varje enskilt fall. Vi kan komma att behandla dessa uppgifter för att lämna referenser till andra hyresvärdar eller eventuellt erbjuda dig ny lägenhet vid ett senare tillfälle.

Om du söker arbete hos Bostjärnan

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss när du söker anställning eller praktikplats hos oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, CV, och personligt brev. I vissa fall kan vi inhämta personuppgifter och information från andra källor såsom till exempel referenser. 

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Bostjärnan för bland annat följande ändamål:

·         för att kontakta dig,
·         för att hantera och administrera arbetsansökningar och ansökningar om praktik,
·         för att möjliggöra god service till dig genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss.

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen i varje enskilt fall. Om du har sökt en specifik tjänst kommer dina personuppgifter att raderas om du inte blir erbjuden tjänsten. Om du har skickat en öppen intresseanmälan så sparas denna endast om det finns möjlighet att det kan uppstå en arbetsmöjlighet som passar din intresseanmälan inom de närmaste tolv månaderna.  

Som anställd eller före detta anställd hos Bostjärnan

Exempel på personuppgifter som behandlas då du är anställd av Bostjärnan är namn, befattning, arbetsbeskrivning, fotografier, kontaktuppgifter, användaridentiteter, information från utvecklingssamtal, arbetstid, semester, sjukfrånvaro, uppgifter om hälsa, CV-information, kompetens, önskad utbildning, personnummer, eventuellt medlemskap i fackförening, kontaktuppgifter till anhörig, etc.

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra ditt anställningsavtal,  för ändamål som rör Bostjärnans berättigade intressen i varje enskilt fall och/eller på grund av en rättslig förpliktelse som åligger Bostjärnan. Som exempel kan dina personuppgifter komma att behandlas av Bostjärnan för bland annat följande ändamål:

·         för att hantera personaladministration, verksamhetsutveckling, drift av teknisk infrastruktur och support, kommunikation och övrig administration som är nödvändig för verksamheten inom Bostjärnan,
·         för att utvärdera och följa upp prestation, utveckling och utbildning,
·         för att planera och genomföra projekt, resurshantering, tidsplanering, semester eller annan ledighet och planering av personalbehov,
·         för att hantera sjukskrivningar, rehabiliteringar, arbetsmiljöfrågor, m.m.,
·         för att rapportera och informera olika myndigheter,
·         för att utgöra underlag till bokföring, löneutbetalningar, utbetalningar av arbetsgivaravgifter, försäkringar och andra avgifter, skatteutbetalningar, övriga förmåner, förhandlingar med  fackförbund, etc.,
·         för att underlätta kontakt med bl.a. myndigheter, hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners.

För företagets historia och för att, i bägges parters intresse, kunna upprätthålla kontakt med dig bevarar och behandlar Bostjärnan ditt namn, kontaktuppgifter, uppgifter om födelsedag och anställningstid samt eventuella fotografier som tagits under din anställningstid även efter det att du slutat din anställning hos Bostjärnan.  

I övrigt bevarar Bostjärnan dina personuppgifter endast under den tid som är nödvändig för angivna ändamål eller som krävs enligt lag.

Som leverantör till Bostjärnan

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss av dig som leverantör eller som anställd hos leverantör till Bostjärnan. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer och yrkestitel.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Bostjärnan för bland annat följande ändamål:

·         för att kontakta dig,
·         för att hantera och administrera beställningar av arbeten,
·         för att administrera nyckelutlämningar,
·         för att kommunicera med våra hyresgäster.

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns behov av dessa för att uppnå ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall. För de leverantörer vi arbetar långsiktigt med sparar vi dina personuppgifter så länge du är anställd hos berörd leverantör och så länge du utför arbeten åt Bostjärnan.

Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter används av Bostjärnan och Bostjärnans personuppgiftsbiträden och eventuella samarbetspartners. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra organisationer, bolag eller myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part följer av våra åtaganden gentemot dig.

Bostjärnan vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Bostjärnan överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.  Personuppgiftsbiträden såsom t.ex. IT-leverantör kan dock få Bostjärnans godkännande att behandla personuppgifter utanför EU/ESS om denne säkerställer att sådan överföring och behandling sker i enlighet med de krav som uppställs på adekvat skyddsnivå enligt tillämpliga regler.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter Bostjärnan har sparat om dig. Din begäran ska innehålla uppgift om namn och personnummer/ identifikationsnummer.

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Bostjärnan kan dock inte radera dina personuppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför personuppgifterna måste sparas.

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, till exempel om personuppgifterna inte är korrekta. I vissa fall har du även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan i vissa fall kräva att dina personuppgifter skall flyttas till en annan part och då har Bostjärnan en skyldighet att hjälpa till med detta.

Om du har lämnat samtycke till en specifik personuppgiftsbehandling har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att låta Bostjärnan behandla dina personuppgifter för det specifika ändamålet.

Bostjärnan kommer inte att använda dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande och profilering. Vad gäller direkt marknadsföring kommer sådan att ske endast i de fall marknadsföringen avser tjänster som är starkt relaterade till ditt boende. Vill du inte ha denna typ av marknadsföring kan du när som helst meddela oss detta.

För att få hjälp med någon eller några av ovanstående rättigheter vänligen kontakta Bostjärnan via kontaktuppgifterna nedan.   

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter (i Sverige Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

Cookies

Bostjärnans webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

Du kan läsa mer om användningen av cookies och vilka typer av cookies som används på vår webbplats.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Bostjärnan gör löpande uppdateringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbplats.


Kontaktuppgifter till Bostjärnan AB

Postadress:                                             
Box 24119
400 22 Göteborg

Besöksadress:
Spaldingsgatan 15B
412 59 Göteborg

Telefon: 031-189437

Email: goteborg@bostjarnan.se
Copyright © 2023 - Bostjärnan AB
All rights reserved.